05 września 2016 - 11 września 2016

W dniach od 05.09.2016 r. do 11.09.2016 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty:

 

Roboty drogowe:

 • wykopy - km 572+660 - 573+350, droga DZ-2,
 • nasypy - km 571+725 - 565+000, km 567+850 - 568+225, km 573+625 - 573+900, droga gminna Radwany - Wyszomierz,  droga zbiorcza DZ-1, DZ-2,
 • kolumny betonowo-żwirowe - km 571+950 - 572+150,
 • warstwa mrozoochronna - km 561+043 - 561+350, km 570+100 - 570+350, km 570+752 - 571+270,
 • podbudowa bitumiczna - droga zbiorcza DZ-2,
 • warstwa wiążąca - droga powiatowa Szumowo - Andrzejewo, droga DZ-2,
 • warstwa ścieralna SMA - droga zbiorcza DZ-2 (odcinek próbny),
 • podbudowa MCE - droga zbiorcza DZ-1,
 • humusowanie skarp, rowów i pasa rozdziału - km 566+400 - 567+000, km 570+800 - 571+250.

 

Roboty mostowe:

 • obiekt PZ-2 - km 561+797 - zbrojenie, izolacje grube, odwodnienie, deski gzymsowe,
 • obiekt PZ-2A - km 561+797 - odwodnienie, montaż krawężników, deski gzymsowe,
 • obiekt WD-3 - km 562+914 - zbrojenie, beton konstrukcyjny płyt przejściowych, zasypki przyczółków,
 • obiekt PZ-4 - km 564+200 - montaż konstrukcji stalowej K2,
 • obiekt WD-5 - km 566+841 - beton kap chodnikowych,
 • obiekt PZ-6 - km 567+674 - asfalt twardolany, nawierzchnia z żywic na kapach,
 • obiekt WD-7 - km 568+649 - sprężenie konstrukcji,
 • obiekt PZ-9 - km 570+230 - zasypki,
 • obiekt PZ-10 - km 570+752 - beton konstrukcyjny, asfalt twardolany, montaż krawężników, nawierzchnia z żywic,
 • obiekt WE-11 - km 571+270 - beton konstrukcyjny, montaż krawężników, nawierzchnia z żywic na kapach,
 • obiekt PZ-12 - km 571+950 - beton konstrukcyjny fundamentu, zbrojenie fundamentu,
 • obiekt WE-13 - km 572+669 - odwodnienie, montaż krawężników, nawierzchnia z żywic na kapach,
 • obiekt PZ-14 - km 573+595 - beton konstrukcyjny, nawierzchnia z żywic,
 • obiekt PZ-14A - km 573+595 - nawierzchnia z żywic na kapach,

 

Roboty branżowe:

 • kanalizacja deszczowa - km 573+600 - 573+700,
 • roboty melioracyjne - rów C06 - km 568+900 - narzut kamienny.