Aktualności

ROZLICZENIE KONTRAKTU

Po otrzymaniu Świadectwa Wykonania, zgodnie z zapisami kontraktowymi, Wykonawca przedstawił w dniu 21.10.2019 wstępną wersję rozliczenia ostatecznego. 
Inżynier, po weryfikacji dokumentów, wiele pozycji rozliczeniowych nie zaakceptował lub zaakceptował w ograniczonym zakresie. 
W wyniku tych działań, Wykonawca w dniu 05.12.2019 otrzymał kolejne Przejściowe Świadectwo Płatności nr 36 na kwotę 1,9 mln zł (netto).
W dalszym ciągu Wykonawca ma obowiązek przedstawić kolejną wersję rozliczenia ostatecznego do weryfikacji przez Inżyniera.

ŚWIADECTWO WYKONANIA

Po usunięciu wszystkich usterek, ujętych w Świadectwie Przejęcia, Wykonawca ponownie wystąpił o Świadectwo Wykonania. Jest to dokument kontraktowy, poświadczający ,że Wykonawca wywiązał się ostatecznie ze wszystkich swoich zobowiązań kontraktowych. A ponadto jest podstawą do ostatecznego, finansowego rozliczenia Kontraktu.

W dniu 17.09.2019, po sprawdzeniu wszystkich okoliczności, Inżynier wydał dla Wykonawcy Świadectwo Wykonania.

PRZEGLĄD GWARANCYJNY

W dniach 10-11.09.2019 odbył się pierwszy komisyjny przegląd gwarancyjny wykonanych robót, zwołany przez Zamawiającego. Przeglądem objęto roboty drogowe, obiekty mostowe, MOP Ostrożne , urządzenia ochrony środowiska oraz zieleń drogową. Komisja wyznaczyła dla Wykonawcy następujące terminy usunięcia stwierdzonych usterek i wad:

  • zieleń drogowa – wymiana wadliwych drzew i krzewów do 31.10.2019,
  • odnowienie oznakowania poziomego na drogach bocznych do 30.04.2020,
  • pozostałe usterki i wady do 30.04.2020.

Usuwanie usterek

Do dnia 31.07.2019 Wykonawca zakończył usuwanie usterek z wykazu stanowiącego załącznik do Świadectwa Przejęcia. Było to głównie koszenie skarp, rowów i powierzchni płaskich, poprawienie i uzupełnienie poboczy na trasie głównej i drogach bocznych, naprawa rozmytych skarp nasypów. Wymiana i uzupełnienie nasadzeń zieleni drogowej będzie wykonane do 30.09.2019.

Usuwanie usterek

W okresie styczeń – marzec 2019, ze względu na warunki zimowe, Wykonawca nie prowadził robót poprawkowych.
Z chwilą poprawy warunków atmosferycznych, od kwietnia 2019, Wykonawca wznowił usuwanie usterek, zarówno zgłoszonych przez Nadzór, jak i usterek z listy załączonej do Świadectwa Przejęcia m.in.:

Usuwanie usterek

W okresie październik – grudzień 2018, Wykonawca usuwał usterki m. in. przy obiektach mostowych, likwidował tzw. brewki z krawędzi jezdni głównych S8 i dróg bocznych, porządkował teren w granicach pasa drogowego. Ponadto dokonał wymiany, zniszczonych przez ruch publiczny, barier ochronnych w km 565+600 jezdnia prawa oraz w km 569+500 jezdnia lewa. Pozostałe stwierdzone usterki w robotach drogowych, mostowych, przy ogrodzeniach i w zieleni drogowej mają wyznaczony termin ich usunięcia do dnia 30.06.2019.

Zakończenie prac Komisji Odbioru Robót

W dniu 15.10.2018 r. zakończyła swoje prace Komisja Odbioru Robót powołana przez Dyrektora Oddziału Białystok GDDKiA i protokolarnie odebrała wykonane roboty na odcinku drogi S8 od granicy woj. Mazowieckiego do obwodnicy Zambrowa.
W dniu 17.10.2018 r. , zgodnie z wymaganiami kontraktu, Inżynier Kontraktu wydał dla Wykonawcy Świadectwo Przejęcia Robót. Od tego dnia w/w odcinkiem drogi S8 administruje GDDKiA, a Wykonawca przystąpił do usuwania stwierdzonych usterek w robotach drogowych i mostowych.

Aneks nr 4 podpisany

W dniu 28.08.2018 został podpisany Aneks nr 4 do Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, przesuwający Czas na Ukończenie do dnia 15.08.2018 r. oraz zwiększający Cenę Kontraktową o roboty dodatkowe na kwotę 5.173.097,77 zł (netto).

Strony