Aktualności

Usuwanie usterek

Do dnia 31.07.2019 Wykonawca zakończył usuwanie usterek z wykazu stanowiącego załącznik do Świadectwa Przejęcia. Było to głównie koszenie skarp, rowów i powierzchni płaskich, poprawienie i uzupełnienie poboczy na trasie głównej i drogach bocznych, naprawa rozmytych skarp nasypów. Wymiana i uzupełnienie nasadzeń zieleni drogowej będzie wykonane do 30.09.2019.

Usuwanie usterek

W okresie styczeń – marzec 2019, ze względu na warunki zimowe, Wykonawca nie prowadził robót poprawkowych.
Z chwilą poprawy warunków atmosferycznych, od kwietnia 2019, Wykonawca wznowił usuwanie usterek, zarówno zgłoszonych przez Nadzór, jak i usterek z listy załączonej do Świadectwa Przejęcia m.in.:

Usuwanie usterek

W okresie październik – grudzień 2018, Wykonawca usuwał usterki m. in. przy obiektach mostowych, likwidował tzw. brewki z krawędzi jezdni głównych S8 i dróg bocznych, porządkował teren w granicach pasa drogowego. Ponadto dokonał wymiany, zniszczonych przez ruch publiczny, barier ochronnych w km 565+600 jezdnia prawa oraz w km 569+500 jezdnia lewa. Pozostałe stwierdzone usterki w robotach drogowych, mostowych, przy ogrodzeniach i w zieleni drogowej mają wyznaczony termin ich usunięcia do dnia 30.06.2019.

Zakończenie prac Komisji Odbioru Robót

W dniu 15.10.2018 r. zakończyła swoje prace Komisja Odbioru Robót powołana przez Dyrektora Oddziału Białystok GDDKiA i protokolarnie odebrała wykonane roboty na odcinku drogi S8 od granicy woj. Mazowieckiego do obwodnicy Zambrowa.
W dniu 17.10.2018 r. , zgodnie z wymaganiami kontraktu, Inżynier Kontraktu wydał dla Wykonawcy Świadectwo Przejęcia Robót. Od tego dnia w/w odcinkiem drogi S8 administruje GDDKiA, a Wykonawca przystąpił do usuwania stwierdzonych usterek w robotach drogowych i mostowych.

Aneks nr 4 podpisany

W dniu 28.08.2018 został podpisany Aneks nr 4 do Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, przesuwający Czas na Ukończenie do dnia 15.08.2018 r. oraz zwiększający Cenę Kontraktową o roboty dodatkowe na kwotę 5.173.097,77 zł (netto).

Aktualny postęp robót

Do końca kwietnia 2018 Wykonawca zrealizował następujące roboty kontraktowe, które pozostały do
dokończenia:
- wszystkie roboty bitumiczne na drogach bocznych i zjazdach do działek;
- uzupełnienie oznakowania poziomego drogi głównej ;
- budowę chodników na MOP Ostrożne;
- uzupełnienie barier ochronnych na drogach bocznych;
- roboty brukarskie na drogach do obiektów WD-7 i WD-15;
- kontynuował uzupełnienie i poprawienie ogrodzeń drogowych, humusowanie skarp i rowów,

Wznowienie robót po przerwie zimowej

Od dnia 15.03.2018, po przerwie zimowej, Wykonawca przystąpił do kontynuowania zaległych robót drogowych i wykończeniowych na Kontrakcie.

Zakres tych prac obejmuje:

- dokończenie podbudów i nawierzchni bitumicznych na niektórych drogach bocznych

- roboty brukarskie na dojazdach do obiektów WD-7 i WD-15

- dokończenie zjazdów na działki

- dokończenie nawierzchni i chodników na MOP Ostrożne

- montaż barier ochronnych na dojeżdzie do obiektu WD-15

Strony