ŚWIADECTWO WYKONANIA

Po usunięciu wszystkich usterek, ujętych w Świadectwie Przejęcia, Wykonawca ponownie wystąpił o Świadectwo Wykonania. Jest to dokument kontraktowy, poświadczający ,że Wykonawca wywiązał się ostatecznie ze wszystkich swoich zobowiązań kontraktowych. A ponadto jest podstawą do ostatecznego, finansowego rozliczenia Kontraktu.

W dniu 17.09.2019, po sprawdzeniu wszystkich okoliczności, Inżynier wydał dla Wykonawcy Świadectwo Wykonania.

Strony