Opis projektu

Nazwa Kontraktu:

„Wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław-Warszawa-Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od granicy województwa mazowieckiego do Obwodnicy Zambrowa, od km 561-043,28 do km 575+955,00”

Nr Kontraktu na roboty: 27/D/2013/2014/2015 z dnia 28.01.2015 r.

 

Opis Inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącej drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku od obwodnicy Zambrowa do gr woj. maz. od km 561+043,28 do km 575+955,00

Inwestycja polega na całkowitej przebudowie istniejącej drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej wraz z budową węzła drogowego i  Miejsca Obsługi Podróżnych.

Rozbudowywana droga krajowa nr 8 o przebiegu: Kudowa Zdrój (granica państwa) – Kłodzko – Wrocław – Piotrków Trybunalski – Warszawa - Białystok – Suwałki – Budzisko (granica państwa) należy do podstawowej sieci dróg w kraju. Zaliczona jest do międzynarodowej sieci dróg pod nr E67 i jest położona w Korytarzu nr I transeuropejskiej sieci komunikacyjnej.

Kontrakt pn.: „Wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław-Warszawa-Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8„od gr. woj. maz. – Do Obwodnicy Zambrowa, od km 561+043,28 do km 575+955,00”, współfinansowany jest ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Kontrakt na roboty budowlane jest realizowany zgodnie z „Warunkami Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego" - FIDIC.

 

Wartość Inwestycji:

Całkowita wartość Kontraktu: 369.844.545,00 PLN

Całkowita wartość Projektu: 540.865.000,00 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich:

Umowa o Dofinansowanie nr: POIŚ.03.01.00-00-0019/16

Data podpisania Umowy: 18.10.2016 r.

Wartość Dofinansowania z UE: 295 527 745,24 PLN

 

Okres Realizacji:

Wykonawca Umowę na przeprowadzenie robót budowlanych nr : 27/D/2013/2014/2015  podpisał w dniu 28.01.2015 r. Okres realizacji inwestycji wg zapisów Umowy wynosi 22 miesiące (z wyłączeniem okresów zimowych) zatem planowane zakończenie inwestycji przypada na lipiec 2017 r.

W dniu 20.11.2017 został podpisany Aneks nr 2 do Umowy z Wykonawcą przedłużający Czas na Ukończenie dnia 30.11.2017 tj. 26,5 miesiąca.

 

Cele Projektu:

Do celów projektu należą:

 • całkowita przebudowa istniejące drogi DK8 do parametrów drogi ekspresowej S8 od granicy województwa mazowieckiego do Obwodnicy Zambrowa,
 • budowa dróg zbiorczych i dróg dojazdowych, które przejmą ruch lokalny,
 • budowa obiektów inżynieryjnych, mostowych i przejść dla zwierząt,
 • budowa węzła drogowego "Wezeł Szumowo",
 • budowa Miejsca Obsługi Podróżnych w m. Ostrożne.
 • zakończenie prac zgodnie z planowanym terminem - 30.11.2017 r.

 

Planowane efekty:

 • podniesienie standardów drogi do klasy drogi ekspresowej "S",
 • usprawnienie ruchu i podniesienie bezpieczeństwa podróżnych,
 • odciążenie ruchu w miejscowościach Ostrożne i Wyszomierz Wielki dzięki przeniesieniu ruchu tranzytowego na obwodnice tych miejscowości,
 • zapewnienie wysokich standardów ochrony środowiska dzięki przeznaczonym do tego urządzeniom i przejściom dla zwierząt.

 

Na czas trwania budowy odcinek podzielono na 5 sekcji:

 • Sekcja 1 - km 561+043,28 – 565+000,00,
 • Sekcja 2 - km 565+000,00 – 567+674,73 (obiekt PZ-6),
 • Sekcja 3 - km 567+674,73 (obiekt PZ-6)  – 570+752,00 (obiekt M/PZ-10),
 • Sekcja 4 - km 570+752,00 (obiekt M/PZ-10) – 571+950,00 (obiekt PG/PZ-12),
 • Sekcja 5 - km 571+950,00 (obiekt PG/PZ-12) – 575+955,00.

 

Zakres robót objętych umową:

Zakres prac obejmuje wykonanie drogi o przekroju 2x2 i długości 14,91 km wraz z budową 14 obiektów inżynierskich, węzła drogowego „Szumowo” (na przecięciu z drogą powiatową nr 1996B wraz z przebudową tej drogi na odcinku 1,48 km) oraz Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP I – „Ostrożne” ).

Budowa bezkolizyjnego węzła ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa w skomunikowaniu ruchu lokalnego z drogą ekspresową na przebudowywanym odcinku.

„MOP I Ostrożne” będzie zlokalizowany po prawej stronie S8 i będzie wykorzystywany przez pojazdy jadące w kierunku Białegostoku. Na MOP-ie zaprojektowano :

- 76 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych w tym  4 stanowiska dla osób niepełnosprawnych i dla rodzin z dziećmi,

- 28 stanowisk przewidziano dla samochodów ciężarowych,

- 5 dla autobusów.

Roboty drogowe:

- budowa drogi ekspresowej S8 o przekroju poprzecznym 2 jezdnie po 2 pasy ruchu + pas awaryjny z rezerwą dla przekroju 2x3 pasy ruchu

- budowa węzła drogowego „Szumowo” na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1996B

- budowa Miejsca Obsługi Podróżnych MOP I „ Ostrożne” w km 573+200

- budowa dróg dojazdowych dł. 10,5  km, zbiorczych dł. 13,5 km, gminnych i powiatowych

 Roboty mostowe:

Do wykonania 14 obiektów mostowych w ciągu trasy głównej lub nad trasą główną oraz 3 obiekty w ciągu dróg zbiorczych w tym:

- 4 mosty + przejścia dla zwierząt w ciągu trasy S8

- 5 wiaduktów nad trasą S8

- 2 przejścia dla dużych zwierząt nad trasą S8 z blachy falistej

- 6 przejść dla zwierząt pod trasą S8 oraz drogami zbiorczymi i dojazdowymi.

W sumie 17 obiektów.

Koszt inwestycji:

- Zaakceptowana Kwota Kontraktowa: 454 908 790,35 zł brutto,

- Maksymalna wartość zobowiązania: 486 752 405,67  zł brutto,

Kontrakt w liczbach:

- Liczba obiektów inżynierskich: 17 szt.

- Liczba przepustów:

 • Przepusty: 70 sztuk
 • Łłączna długość przepustów: 1658,20 m

Roboty ziemne (nasypy): 2 345 500 m3

- Powierzchnia jezdni głównych: 322 700 m3

- Ilość ekranów akustycznych 2500 mb

- Całkowita powierzchnia nawierzchni bitumicznych:

 • Warstwa wiążąca: 455 383,00 m2
 • Warstwa ścieralna: 493050,00 m2