Postęp prac

Postęp robót do 30 kwietnia 2018

Do końca kwietnia 2018 Wykonawca zrealizował następujące roboty kontraktowe, które pozostały do
dokończenia:
- wszystkie roboty bitumiczne na drogach bocznych i zjazdach do działek;
- uzupełnienie oznakowania poziomego drogi głównej ;
- budowę chodników na MOP Ostrożne;
- uzupełnienie barier ochronnych na drogach bocznych;
- roboty brukarskie na drogach do obiektów WD-7 i WD-15;
- kontynuował uzupełnienie i poprawienie ogrodzeń drogowych, humusowanie skarp i rowów,

30 października - 05 listopada 2017

W dniach od 30.10.2017 do 05.11.2017 Wykonawca zrealizował następujące roboty:

Roboty drogowe:
 warstwa mrozoochronna – droga DD-6
 podbudowa bitumiczna - droga DZ-1B, DZ-4,
 warstwa wiążąca - droga DZ-1B, DZ-4,
 warstwa ścieralna - droga DZ-3,
 humusowanie pasa rozdziału - km 569+800 - 570+300, km 571+900 – 572+650,
 humusowanie skarp nasypu – km 571+950 – 572+650
 MOP Ostrożne – podbudowa z kruszywa, nawierzchnia z kostki kamiennej chodniki.

Strony