Postęp prac

Postęp robót od 01.08.2018 do 15.08.2018

W okresie 01.08.2018 do 15.08.2018 Wykonawca kontynuował ostatnie roboty wykończeniowe w następującym zakresie:

   - humusowanie i profilowanie skarp i rowów

   - nasadzenia zieleni drogowej

   - drobne prace wykończeniowe na MOP Ostrożne

   - porządkowanie pasa drogowego

W dniu 23.08.2018 Wykonawca uzyskał pozwolenia na użytkowanie dla ostatnich 8 szt. przepustów i rozpoczął kompletowanie dokumentów do zgłoszenia zakończenia wszystkich robót do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Postęp robót do 01-30 lipca 2018

W lipcu 2018 r. Wykonawca kontynuował następujące roboty wykończeniowe oraz roboty
dodatkowe, wynikające z audytu BRD w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz
odwodnienia pasa rozdziału. Praktycznie zakres robót dodatkowych został zrealizowany do
końca lipca br.
1. Roboty kontraktowe
- humusowanie skarp i rowów
- uzupełnianie kruszywem poboczy przy drogach bocznych
- nasadzenia zieleni drogowej
- czyszczenie przepustów wraz z poprawieniem wlotów i wylotów
- renowacja pasa rozdziału

Postęp robót do 01-30 czerwca 2018

W czerwcu 2018 r. Wykonawca realizował następujące roboty wykończeniowe, wynikające z Kontraktu oraz kontynuował roboty dodatkowe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz odwodnienia pasa rozdziału:
1. Roboty kontraktowe
- humusowanie skarp i rowów przy drogach bocznych
- uzupełnianie kruszywem poboczy na drogach bocznych
- wykonanie oznakowania poziomego na drogach bocznych
- montaż stołów i ławek na MOP Ostrożne
- prace poprawkowe przy ogrodzeniu drogowym
- nasadzenia zieleni drogowej

Postęp robót do 30 kwietnia 2018

Do końca kwietnia 2018 Wykonawca zrealizował następujące roboty kontraktowe, które pozostały do
dokończenia:
- wszystkie roboty bitumiczne na drogach bocznych i zjazdach do działek;
- uzupełnienie oznakowania poziomego drogi głównej ;
- budowę chodników na MOP Ostrożne;
- uzupełnienie barier ochronnych na drogach bocznych;
- roboty brukarskie na drogach do obiektów WD-7 i WD-15;
- kontynuował uzupełnienie i poprawienie ogrodzeń drogowych, humusowanie skarp i rowów,

Strony