Postęp robót do 01-30 czerwca 2018

W czerwcu 2018 r. Wykonawca realizował następujące roboty wykończeniowe, wynikające z Kontraktu oraz kontynuował roboty dodatkowe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz odwodnienia pasa rozdziału:
1. Roboty kontraktowe
- humusowanie skarp i rowów przy drogach bocznych
- uzupełnianie kruszywem poboczy na drogach bocznych
- wykonanie oznakowania poziomego na drogach bocznych
- montaż stołów i ławek na MOP Ostrożne
- prace poprawkowe przy ogrodzeniu drogowym
- nasadzenia zieleni drogowej
- w zakresie robót mostowych w dniu 28.06.2018 uzyskano pozwolenia na użytkowanie dla dwóch ostatnich obiektów PZ-9 i WD-15.
2. Roboty dodatkowe:
- poszerzenie poboczy wraz z umocnieniem skarpy płytami ażurowymi w km562+162 ÷ 562+288 oraz przy drodze DZ-1
- montaż dodatkowych barier ochronnych na trasie głównej
- montaż dodatkowych poręczy na obiekcie WE-11
- rozpoczęcie budowy drenażu w pasie rozdziału w rejonie obiektu PZ-9