Postęp robót do 01-30 lipca 2018

W lipcu 2018 r. Wykonawca kontynuował następujące roboty wykończeniowe oraz roboty
dodatkowe, wynikające z audytu BRD w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz
odwodnienia pasa rozdziału. Praktycznie zakres robót dodatkowych został zrealizowany do
końca lipca br.
1. Roboty kontraktowe
- humusowanie skarp i rowów
- uzupełnianie kruszywem poboczy przy drogach bocznych
- nasadzenia zieleni drogowej
- czyszczenie przepustów wraz z poprawieniem wlotów i wylotów
- renowacja pasa rozdziału
- w dniu 30.07.2018 Wykonawca uzyskał pozwolenie na użytkowanie dla budynku
toalet na MOP Ostrożne. Pozostaje jeszcze uzyskanie pozwolenia dla 18
przepustów i zgłoszenie całej trasy S8.
2. Roboty dodatkowe:
- drenaż w pasie rozdziału w rejonie obiektów PZ-9 i PZ-4
- montaż dodatkowych barier ochronnych
- montaż balustrad U-11 nad przepustami
- odwodnienie liniowe na zjazdach awaryjnych
- poszerzenie poboczy wraz z umocnieniem skarp płytą ażurową
- korekty w oznakowaniu pionowym na drogach dojazdowych
Aktualnie trwa procedura pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w sprawie zawarcia
Aneksu nr 3 do Umowy, określającego zakres i wartość robót dodatkowych oraz przesunięcie
Czasu na Ukończenie do dnia 15.08.2018.