Postęp robót do 01-30 maja 2018

Do końca maja 2018 r. Wykonawca zrealizował następujące roboty kontraktowe, które pozostają do dokończenia oraz rozpoczął roboty dodatkowe, wynikające z poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz odwodnienia pasa rozdziału:
1. Roboty kontraktowe

 • humusowanie skarp i rowów na drogach bocznych
 • nawierzchnie z pyt ażurowych do zbiorników ZR-01, ZR-02, ZR-04
 • zakończono roboty brukarskie na MOP Ostrożne – chodniki
 • prace poprawkowe i uzupełniające przy ogrodzeniach drogowych wraz z montażem ogrodzeń naprowadzających przy obiekcie PZ-9
 • nasadzenia zieleni drogowej
 • prace pielęgnacyjne (koszenie trawy) w pasie rozdziału i na skarpach
 • roboty wykończeniowe przy obiektach Pz-4 i PZ-9
 • umacnianie skarp kostką przy obiektach PZ-6 i PZ-6a

2. Roboty dodatkowe:

 • przestawienie skrzynek elektrycznych dla telematyki
 • wykonanie drogi do pól w rejonie obiektu PZ-14a
 • montaż poręczy ochronnych U-12 przy przystankach autobusowych i wysokich skarpach

Ponadto Wykonawca porządkuje teren w granicach pas drogowego na węźle Szumowo oraz po składowiskach humusu.
Nie udało się Wykonawcy zgłosić do pozwolenia na użytkowanie obiektów PZ-9 i WD-15 z powodu przedłużających się prac poprawkowych, zgłoszenie tych obiektów nastąpi w czerwcu br.