Postęp robót do 30 kwietnia 2018

Do końca kwietnia 2018 Wykonawca zrealizował następujące roboty kontraktowe, które pozostały do
dokończenia:
- wszystkie roboty bitumiczne na drogach bocznych i zjazdach do działek;
- uzupełnienie oznakowania poziomego drogi głównej ;
- budowę chodników na MOP Ostrożne;
- uzupełnienie barier ochronnych na drogach bocznych;
- roboty brukarskie na drogach do obiektów WD-7 i WD-15;
- kontynuował uzupełnienie i poprawienie ogrodzeń drogowych, humusowanie skarp i rowów,
poprawienie pasa rozdziału, porządkowanie i plantowanie terenu w granicach pasa drogowego.
Aktualnie Wykonawca kontynuuje realizację robót kontraktowych, a w szczególności humusowanie
skarp i rowów, plantowanie terenu, nasadzenia zieleni drogowej, roboty poprawkowe przy
ogrodzeniach, umacnianie skarp rowów i wlotów przepustów, są prowadzone drobne roboty
wykończeniowe przy obiektach PZ-9 i WD-15, które w maju br. będą zgłoszone jako ostatnie do
pozwolenia na użytkowanie.
W wyniku audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, który odbył się w grudniu 2017r. Zamawiający
wydał zalecenia do wykonania robót dodatkowych w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz
odwodnienia pasa rozdziału.
Roboty drogowe obejmują m.in.:
- montaż dodatkowych barier ochronnych na trasie głównej i na niektórych drogach bocznych nad
przepustami;
- montaż balustrad zabezpieczających ruch pieszy;
- dodatkowe umocnienie skarp płytą ażurową;
- dodatkowy drenaż na pasie rozdziału.
Aktualnie trwają negocjacje z Wykonawcą obejmujące wyceny robót dodatkowych i termin ich
realizacji.