Postęp robót od 01.08.2018 do 15.08.2018

W okresie 01.08.2018 do 15.08.2018 Wykonawca kontynuował ostatnie roboty wykończeniowe w następującym zakresie:

   - humusowanie i profilowanie skarp i rowów

   - nasadzenia zieleni drogowej

   - drobne prace wykończeniowe na MOP Ostrożne

   - porządkowanie pasa drogowego

W dniu 23.08.2018 Wykonawca uzyskał pozwolenia na użytkowanie dla ostatnich 8 szt. przepustów i rozpoczął kompletowanie dokumentów do zgłoszenia zakończenia wszystkich robót do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Aktualnie Wykonawca przystąpił do usuwania usterek w robotach drogowych i mostowych, wskazanych przez Komisję Odbiorową i Nadzór.