Wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław – Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od gr. woj. maz.- do Obwodnicy Zambrowa , od km 561+043,28 do km 575+955,00

Wykonawca w ramach usługi zarządza, pełni kontrolę i nadzór inwestorski, a także współpracuje ze służbami Zamawiającego w zakresie sprawozdawczości i promocji realizowanego Projektu unijnego. Kontrakt na roboty budowlane będzie realizowany zgodnie z „Warunki Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego”. Cosmopoli Consultants, wydanie angielsko – polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999 (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils). Wykonawca (zwany również „Konsultantem”) w ramach Umowy będzie wykonywał czynności przypisane Inżynierowi w wyżej wymienionych Warunkach Kontraktowych.

Zakres rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław – Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8,na odcinku od gr. woj. maz. – do Obwodnicy Zambrowa, od km 561+043,28 do km 575+955,00 długości 14,91 km. Na w/w odcinku zaprojektowano budowę 1 węzła drogowego „Szumowo” na przecięciu z drogą powiatową nr 1996B

Zakres inwestycji obejmuje:

A/ Roboty przygotowawcze:

— odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
— wycinkę drzew i krzewów,
— usunięcie warstwy ziemi urodzajnej,
— rozbiórkę elementów dróg i ulic,
— rozbiórkę budynków,
— rozbiórkę kolidującej infrastruktury technicznej.

B/ Roboty drogowe w zakresie:

— budowy dwujezdniowej drogi klasy S,
— budowy i przebudowy dróg lokalnych i dojazdowych obsługujących przyległe tereny,
— budowy węzłów i przejazdów drogowych jako powiązanie z istniejącym układem drogowym,
— budowy elementów BRD i wyposażenia drogi,
— budowy miejsc obsługi podróżnych wraz z niezbędną infrastrukturą,
— budowy systemu preselekcji

C/ Budowę obiektów inżynierskich:

— przejść dla zwierząt dużych, średnich i małych,
— wiaduktów,
— mostów,
— przepustów

D/ Roboty branżowe w zakresie urządzeń towarzyszących drodze:

— budowę oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem,
— budowę systemu odwodnienia dróg,
— budowę kanału technologicznego,
— przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie zgodnym z wydanymi warunkami technicznymi, w tym:
— urządzeń melioracyjnych i umocnienia cieków naturalnych,
— linii energetycznych,
— linii teletechnicznych,
— sieci wodociągowej,
— sieci gazowej

E/ Wykonanie urządzeń ochrony środowiska

— ekrany akustyczne,
— ekrany przeciwolśnieniowe,
— zagospodarowanie zielenią – nasadzenia.

 

1. Długość odcinka – 14,9 km

2. Roboty drogowe:

- budowa drogi ekspresowej S8 o przekroju poprzecznym 2 jezdnie po 2 pasy ruchu + pas awaryjny z rezerwą dla przekroju 2x3 pasy ruchu
- budowa węzła drogowego „Szumowo” na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1996B
- budowa Miejsca Obsługi Podróżnych MOP T „ Ostróżne” w km 573+200
- budowa dróg dojazdowych dł. 10,5  km, zbiorczych dł. 13,5 km, gminnych i powiatowych
- ogólna ilość nasypów: 2 345 500 m3
- powierzchnia jezdni głównych: 322 700 m3
- ilość ekranów akustycznych 3200 mb.

3. Roboty mostowe:

Do wykonania 14 obiektów mostowych w ciągu trasy głównej lub nad trasą główną oraz 3 obiekty w ciągu dróg zbiorczych w tym:

- 4 mosty + PZ w ciągu trasy S8
- 5 wiaduktów nad trasą S8
- 2 przejścia dla dużych zwierząt nad trasą S8 z blachy falistej
- 3 przejścia dla zwierząt pod trasą S8.

4. Przebudowa i budowa infrastruktury technicznej.

5. Wykonawca: RUBAU Polska Sp. z o.o.

- data podpisania Umowy: 28.01.2015r.
- okres realizacji Kontraktu: 22 miesiące (bez okresów zimowych)
- Kamień Milowy Nr 1: w terminie 7 m-cy od daty rozpoczęcia wykonania 30% zaakceptowanej Ceny Kontraktowej
- Cena Kontraktowa: 454 908 790,35 PLN brutto
- przekazanie Placu Budowy dnia 28.01.2015 r.

6. Nadzór Inwestorski – Inżynier Kontraktu: MGGP S.A

- data podpisania Umowy: 16.03.2015 r.
- wartość Umowy: 7 341 993,00 PLN.