PRZEGLĄD GWARANCYJNY

W dniach 10-11.09.2019 odbył się pierwszy komisyjny przegląd gwarancyjny wykonanych robót, zwołany przez Zamawiającego. Przeglądem objęto roboty drogowe, obiekty mostowe, MOP Ostrożne , urządzenia ochrony środowiska oraz zieleń drogową. Komisja wyznaczyła dla Wykonawcy następujące terminy usunięcia stwierdzonych usterek i wad:

  • zieleń drogowa – wymiana wadliwych drzew i krzewów do 31.10.2019,
  • odnowienie oznakowania poziomego na drogach bocznych do 30.04.2020,
  • pozostałe usterki i wady do 30.04.2020.